Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Κυριακή της ΟρθοδοξίαςΤὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν ἀγαθέ,
αἰτούμενοι συγχώρησιν, τῶν πταισμάτων ἡμῶν,

Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας σαρκί,
ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας,
ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ·
ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι·
Χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν,
παραγενόμενος εἰ τὸ σῶσαι τὸν κόσμον. 


Μαριάνθη