Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ο Μυστικός Δείπνος.

Η Αγιόκουπα 
Κομμάτι της κούπας του Μυστικού Δείπνου όπως φυλάσσεται στο Μουσείο της Μονής Βλατάδων (Θεσσαλονίκη). 


«Μυσταγωγῶν σου, Κύριε, τοὺς μαθητάς, ἐδἰδασκες λέγων
 Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεὶς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος
 εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ' ὑπὲρ τοῦ κόσμου
 Μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί
 οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου λύτρον ὑπὲρ τοῦ κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐμὲ μιμεῖσθε
ὁ θέλων πρῶτος εἶναι ἔστω ἒσχατος
 ὁ δεσπότης ὡς ὁ διάκονος
 μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε
 ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος».

Μαριάνθη Βάμβουρα