Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Στέφανον εξ ακανθών...

Την εικόνα αυτή κράτησα από το ναό του Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης.

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.
Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών
και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.  


Μαριάνθη