Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Των Ταξιαρχών!!!


Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγοι,
δυσωπούμεν υμάς ημείς οι ανάξιοι,
ίνα ταις υμών δεήσεσι τειχίσητε ημάς,
σκέπη των πτερύγων, της αΰλου υμών δόξης,
φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας,
εκτενώς και βοώντας,
εκ των κινδύνων λυτρώσασθε ημάς,
ως Ταξιάρχαι,
των άνω Δυνάμεων.  

Μαριάνθη Βάμβουρα