Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Της Σταυροπροσκυνήσεως.

"«Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσ­ποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν»
"Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεῦσι, κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα."   

Μαριάνθη Βάμβουρα