Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Η Πόρνη εν κλαυθμώ


Η Πόρνη εν κλαυθμώ , ανεβόα οικτίρμον, εκμάσσουσα θερμώς τους αχράντους σου πόδας θριξί  της κεφαλής αυτής και εκ βάθους στενάζουσα, μη απώση με μηδέ βδελύξη Θεέ μου αλλά δέξαι με μετανοούσαν και σώσον ως μόνος φιλάνθρωπος.